Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Overtredingen en sancties

Van groot belang is de juridische verankering van de in visplan en VBC-convenant gemaakte afspraken. Dat zorgt ervoor dat de afspraken bindend en afdwingbaar zijn.
Juridisch is een onderscheid tussen verschillende categorien van belang. Maar voor alle categorien geldt dat opsporingsambtenaren bevoegd zijn om zaken die verband houden met de gepleegde overtreding (vistuigen, boot, documenten) in beslag te nemen.

Categorie A: Partijen die rechtstreeks partij zijn bij de VBC

Het gaat hierbij om:

  • de huurders van visrechten (beroepsvissers en de hengelsportverenigingen die visrechten huren);
  • de machtiginghoudende HSV's;
  • de houders van de toestemming om te vissen met beroepsvistuigen.

Deze partijen zijn verplicht zich te houden aan de afspraken die gemaakt zijn in het visplan en het VBC-convenant.

Daarnaast staat in alle overeenkomsten voor huur/machtiging/toestemming dat de plicht bestaat zich te houden aan de afspraken in het visplan en het convenant.
Op deze manier zijn de partijen dubbel gebonden aan naleving van de afspraken. Indien de verhuurder of verlener van machtiging/schriftelijke toestemming de naleving niet afdwingt, kan de VBC dat doen.

Bij schending van de afspraken (bijvoorbeeld het niet melden van wedstrijden, het meenemen van karpers door beroepsvissers indien daar afspraken over zijn), kan de VBC sancties toepassen.
Voorbeelden zijn: waarschuwing, berisping, tijdelijke/definitieve intrekking van schriftelijke toestemmingen (aan beroepsvissers), tijdelijke/definitieve intrekking van recht tot uitgeven van schriftelijke toestemmingen (van verenigingen), boete bij 1e, 2e of verdere herhaling. Melding van het schenden van afspraken aan de verhuurder behoort ook tot de mogelijkheden.

Wat de gevolgen zijn van overtreden van de voorwaarden in huurovereenkomsten, machtigingen en schriftelijke toestemmingen om te vissen met beroepsvistuigen, is afhankelijk van wat daarover is opgenomen in de betreffende documenten. Binnen het VBC-gebied vindt afstemming plaats over de sancties bij niet nakomen van de private afspraken.

Daarnaast geldt altijd dat als de huurder ernstig in gebreke blijft, de huur kan worden opgezegd. Het is verstandig de bevoegdheid tot opzegging uitdrukkelijk op te nemen in een machtiging of schriftelijke toestemming.

Bij een schriftelijke toestemming geldt bovendien nog dat de houder die zich niet aan de voorwaarden houdt, vist zonder toestemming. Daarvoor bestaan strafrechtelijke sancties.

Categorie B: Vissers die niet rechtstreeks partij zijn bij de VBC

Dit zijn de houders van een schriftelijke toestemming om te vissen met de hengel; de sportvissers. Zij zijn niet rechtstreeks gebonden aan de afspraken in het visplan. De verplichtingen voor sportvissers die voortvloeien uit het visplan moeten daarom als voorwaarde worden opgenomen in de schriftelijke toestemming (VISpas of vergunning) voor de sportvissers. Daardoor worden de verplichtingen afdwingbaar.

Bij overtreding van de voorwaarden vist de betrokkene zonder toestemming. Dit is verboden op grond van artikel 21 van de Visserijwet 1963, en is strafbaar gesteld in artikel 56 van deze wet. De boete bedraagt (voorjaar 2009) 90 euro als wordt gevist met n of twee hengels, en 200 euro als wordt gevist met meer dan twee hengels.

De hengelsportvereniging waarvan de overtreder lid is, kan ook sancties treffen. Welke dat zijn, hangt af van de statuten van de vereniging. Voorbeelden zijn waarschuwing, berisping, boete, tijdelijke schorsing.
Daarnaast bestaat wettelijk gezien (artikel 2: 35 BW) altijd de mogelijkheid om bij ernstig wangedrag het lidmaatschap op te zeggen of een lid te royeren.
Ten aanzien van de VISpas geldt dat hengelsportcontroleurs de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren kunnen innemen bij het overtreden van de voorwaarden.

In het gebied van de VBC worden sancties opgelegd aan sportvissers die zich niet houden aan de voorwaarden in de schriftelijke toestemming.

Categorie C en D: Zwartvissers en stropers

Vissers zonder huurovereenkomst of schriftelijke toestemming zijn geen lid van de VBC en kunnen dus niet worden aangesproken op de naleving van de afspraken in het visplan en het VBC-convenant. Ook kunnen zij niet worden aangesproken op de voorwaarden in een document.
Zij vissen echter zonder schriftelijke toestemming en dat is op grond van artikel 21 van de Visserijwet 1963 verboden. Het is strafbaar gesteld in artikel 56 van deze wet.

De boete voor zwartvissers bedraagt (voorjaar 2009) 90 euro als wordt gevist met n of twee hengels. De boete is 200 euro als gevist wordt met meer dan twee hengels.
Vissen met beroepsvistuigen wordt gezien als stroperij, waarop boetes staan van 2.000 tot 10.000 euro.

Het kan voorkomen dat de boete die een vereniging kan opleggen aan een lid (categorie B) hoger is dan 90 euro. In dat geval is het voor de overtreder met de hengel aantrekkelijker om zich te laten verbaliseren als zwartvisser.
Als veel controleurs, BOAs of KLPD, hier tegenaan lopen, zal een wijziging in de Visserijwet nodig zijn. Het vissen zonder schriftelijke toestemming, gecombineerd met in bezit hebben van vis, wordt dan altijd als stroperij gezien, ongeacht of het om hengel of om beroepsvistuigen gaat.
Wanneer dat in de Visserijwet is opgenomen worden de sanctiemogelijkheden van de VBCs en HSVs aanzienlijk vergroot.