Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Visrechten

Visrecht

Het visrecht is een recht om te vissen, zoals dat juridisch is beschreven in de Visserijwet (1963). Het visrecht is voorbehouden aan de visrechthebbende. De visrechthebbende is de eigenaar van de grond onder het water, de eigenaar van een heerlijk visrecht of degene die het visrecht huurt van de eigenaar. Het recht om te vissen houdt het volgende in:

  • het te water brengen, te water hebben, het lichten of ophalen van vistuigen alsmede het op enigerlei andere wijze pogen om vis uit het water te bemachtigen;
  • het uitzetten en uitzaaien van vis.

Onder vis wordt verstaan door de Minister van LNV aangewezen vissoorten en schaal- en schelpdieren.
Een afgeleide van het visrecht is het doen van onderzoek naar de visstand en het stellen van regels aan de visserij via een schriftelijke toestemming.

Splitsing visrechten

Het visrecht wordt vaak gesplitst verhuurd. Het is dan gesplitst in een aalvisrecht en een schubvis-visrecht. Het aalvisrecht is het recht om te vissen op aal of paling. De verhuurder van het visrecht kan aan het aalvisrecht ook het visrecht op bijvoorbeeld schaaldieren (wolhandkrab en rivierkreeft) verbinden. Het schubvis-visrecht is het recht om te vissen op alle door de Minister van LNV aangewezen vissoorten met uitzondering van de aal. In bijzondere gevallen kan het visrecht nog verder worden gesplitst, zo zijn voor de zoute binnenwateren Grevelingenmeer en Veerse Meer de rechten voor kreeft- en schelpdiervisserij apart uitgegeven.

Het gesplitst verhuren van visrechten is ooit (1972) door het Ministerie van LNV ingezet als beleid om het areaal water voor sportvissers te vergroten. Beroepsvissers ontvingen destijds financiŽle compensatie voor overdracht van het schubvis-visrecht aan sportvisserijorganisaties, de beroepsvissers behielden echter de aalvisrechten. Dit beleid heeft er toe geleid dat het visrecht in grote delen van Nederland gesplitst is verhuurd.

Er zijn echter ook nog (delen van) wateren waar de visrechten niet gesplitst worden verhuurd. In die situaties is dan sprake van 'volledig visrecht'. Dit is dus het ongesplitste visrecht en betreft alle door de Minister van LNV aangewezen vis. De door de Minister van LNV aangewezen vissoorten zijn vermeld in de Uitvoeringsregeling Visserij, bijlage 1.

Met betrekking tot het volledig visrecht is het ook mogelijk dat het volledig visrecht aan een groep wordt verhuurd. Deze groep kan bestaan uit enkele organisaties (zowel sportvisserij als beroepsvisserij of beide). Binnen de groep kunnen dan afspraken worden gemaakt over wie waar mag vissen. In Noord-Holland doet deze situatie zich voor.

Verhuur van visrechten

Voor de verhuur van visrechten geeft de Visserijwet regels. Zo dient een overeenkomst altijd schriftelijk te zijn en dient deze goedgekeurd te worden door de Kamer voor de Binnenvisserij. Een huurovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar en wordt automatisch verlengd indien partijen de overeenkomst niet schriftelijk beŽindigen.

Het visrecht op de rijkswateren wordt uitgegeven (verhuurd) door de Staat der Nederlanden, omdat de rijkswateren in eigendom zijn van de Staat. Het Ministerie van LNV regelt de verhuur. LNV hanteert hiervoor een Ďuitgiftebeleidí. Andere belangrijke verhuurders van visrechten zijn de regionale overheden, zoals waterschappen, provincies en gemeenten. Voor het overige betreft het vaak particuliere eigenaren of terreinbeherende organisaties.

De verhuurder kan voorwaarden verbinden aan de huurovereenkomst. Deze voorwaarden hebben vaak betrekking op de manier waarop gevist mag worden. Wanneer de huurder zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de verhuurder de huurovereenkomst intrekken. De overheid (met name De Staat en de Waterschappen) stelt vaak als voorwaarde dat de visrechthebbenden moeten samenwerken in een Visstandbeheercommissie (VBC). In de VBC moeten de visrechthebbenden afspraken maken die ervoor zorgen dat de visserij duurzaam plaatsvindt. De afspraken worden vastgelegd in een visplan.

Schriftelijke toestemming of machtiging

De visrechthebbende kan andere personen via een schriftelijke toestemming, machtigen om te vissen. De visrechthebbende kan een organisatie ook machtigen om schriftelijke toestemmingen uit te geven, dit is vaak het geval bij een hengelsportvereniging die haar leden een toestemming om te vissen verleent.

Ook de Friese Bond van beroepsvissers geeft schriftelijke toestemmingen voor het vissen op aal af aan haar leden. Een houder van een schriftelijke toestemming mag de visserij alleen uitoefenen zoals staat omschreven in de schriftelijke toestemming. Er geldt geen automatische verlenging. De looptijd van een schriftelijke toestemming is maximaal drie jaar.

VISpas

De VISpas is een schriftelijke toestemming die aan leden van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging wordt verstrekt. De VISpas is een plastic kaartje van creditcard-formaat.

 

Bij de VISpas hoort een Lijst van Viswateren. Met een VISpas mag gevist worden in alle wateren die in de Lijst van Viswateren staan vermeld. De VISpas staat op naam en de houder van de VISpas moet deze bij zich hebben tijdens het vissen.

Grote visakte

Om op de Nederlandse binnenwateren met beroepsvistuigen te mogen vissen, is een grote visakte vereist. Het Ministerie van LNV geeft de Grote Visakte uit. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een Grote Visakte is dat de houder beschikt over een areaal van 250 hectare viswater (via een huurovereenkomst visrecht of schriftelijke toestemming) en jaarlijks 8500 euro aan inkomsten heeft uit de visserij.

Beroepsvistuigen of grote vistuigen zijn: de fuik, de zegen, de ankerkuil, het aalkistje, het aalhoekwant, de aaldogger, de aaskuil, het staand net, de gebbe, het spieringtuig, het kruisnet en het electrovisapparaat.

Organisaties, bijvoorbeeld onderzoeksbureaus en waterschappen, die incidenteel grote vistuigen moeten gebruiken voor onderzoek of monitoring, kunnen vrijstelling aanvragen. Voordat vrijstelling wordt verleend, wordt getoetst of het doel waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, in overeenstemming is met het doel van de Regeling grote vistuigen, die is te vinden in de Uitvoeringsregeling Visserij, artikel 55-60.

Kamer voor de Binnenvisserij

Iedere visrechtuitgifte (huurovereenkomst of schriftelijke toestemming) moet eerst worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. De Kamer kan de overeenkomst dan rechtsgeldig verklaren. Voor eenjarige schriftelijke toestemmingen voor de sportvisserij geldt de goedkeuringsplicht niet. De Kamer beheert een archief met dossiers van huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen per visrechthebbende.

De Kamer toetst of een huurovereenkomst billijk, doelmatig en niet strijdig is met wet- of regelgeving. De Kamer kan goedkeuring weigeren of aanpassen als de huurprijs bijvoorbeeld te hoog is.

Kamer voor de Binnenvisserij
Bezoekadres: Verzetslaan 30, 7411 HX, Deventer
Postadres: Postbus 363, 7400 AJ, Deventer
Tel. 0570-669931
Fax. 0570-667707