Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Uitgifte van visrechten

Splitsing visrecht

Het visrecht wordt in grote delen van Nederland gesplitst verhuurd. Het volledig visrecht is dan gesplitst in een aalvisrecht en een schubvis-visrecht.

  • Het aalvisrecht is het recht om te vissen op aal of paling. De verhuurder van het visrecht kan aan het aalvisrecht ook het visrecht op bijvoorbeeld schaaldieren (wolhandkrab en rivierkreeft) verbinden. Dit gesplitste visrecht is voor beroepsvissers.
  • Het schubvis-visrecht is het recht om te vissen op alle vissoorten (zoals aangewezen door de Minister van LNV) met uitzondering van de aal. Dit gesplitste visrecht is voor hengelsportorganisaties.
  • In bijzondere gevallen kan het visrecht nog verder worden gesplitst. Voor de zoute binnenwateren Grevelingenmeer en Veerse Meer zijn de rechten voor kreeft- en schelpdiervisserij apart uitgegeven.

Het gesplitst verhuren van visrechten is ooit (in 1972) door het Ministerie van LNV (tegenwoordig Ministerie van EL&I) ingezet als beleid om het areaal water voor sportvissers te vergroten. Beroepsvissers ontvingen destijds financiŽle compensatie voor overdracht van het schubvis-visrecht aan sportvisserijorganisaties. De beroepsvissers behielden de aalvisrechten.

De door de Minister van EL&I aangewezen vissoorten zijn vermeld in de Uitvoeringsregeling Visserij(bijlage 1).

Verhuur visrechten

De eigenaar van de visrechten (visrechthebbende) kan deze verhuren. Dit betekent doorgaans een individuele overeenkomst met een beroepsvisser. Hiervoor geeft de Visserijwet regels.

  1. Een overeenkomst dient altijd schriftelijk te zijn.
  2. De overeenkomst dient te worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij.
  3. Een huurovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar.
  4. Een huurovereenkomst wordt automatisch verlengd indien partijen de overeenkomst niet schriftelijk beŽindigen.

Het is ook mogelijk het volledig visrecht aan een groep te verhuren. Deze groep kan bestaan uit enkele organisaties (zowel sportvisserij als beroepsvisserij, of beide). Binnen de groep kunnen dan afspraken worden gemaakt over wie waar mag vissen. In Noord-Holland doet deze situatie zich voor.

De verhuurder kan voorwaarden verbinden aan de huurovereenkomst. Deze voorwaarden hebben vaak betrekking op de manier waarop gevist mag worden. De overheid (met name de staat en de waterschappen) stelt vaak als voorwaarde dat de visrechthebbenden moeten samenwerken in een Visstandbeheercommissie (VBC). In de VBC moeten de visrechthebbenden afspraken maken die ervoor zorgen dat de visserij duurzaam plaatsvindt. De afspraken worden vastgelegd in een visplan.

De Staat der Nederlanden verhuurt het visrecht op de rijkswateren, omdat de rijkswateren staatseigendom zijn. Het Ministerie van EL&I regelt de verhuur. Het ministerie hanteert hiervoor een uitgiftebeleid. Voor details: download het uitgiftebeleid Visserijrechten - Uitgiftebeleid voor de beroeps en sportvisserij op de staatsbinnenwaterenvisrechten(pdf, 49 kb).

Andere belangrijke verhuurders van visrechten zijn de regionale overheden, zoals waterschappen, provincies en gemeenten. Voor het overige zijn de verhuurders vaak particuliere eigenaren of terreinbeherende organisaties.

Schriftelijke toestemming of machtiging

In plaats van verhuren, kan de visrechthebbende andere personen (doorgaans een beroepsvisser) via een schriftelijke toestemming machtigen om te vissen.

Ook kan de visrechthebbende een organisatie machtigen om schriftelijke toestemmingen uit te geven. Dit is vaak het geval bij een hengelsportvereniging, die haar leden een toestemming om te vissen verleent.
Ook de Friese Bond van beroepsvissers geeft schriftelijke toestemmingen voor aan haar leden; het gaat dan om aalvisrecht.

Een houder van een schriftelijke toestemming mag de visserij alleen uitoefenen zoals staat omschreven in de schriftelijke toestemming. Er geldt geen automatische verlenging. De looptijd van een schriftelijke toestemming is maximaal drie jaar.

VISpas

De VISpasis een schriftelijke toestemming die aan leden van een bij Sportvisserij Nederlandaangesloten hengelsportverenigingwordt verstrekt. De VISpas is een plastic kaartje van creditcard-formaat.

Bij de VISpas hoort een Lijst van Viswateren. Met een VISpas mag gevist worden in alle wateren die in deze lijst staan vermeld. De VISpas staat op naam en de houder van de VISpas moet deze bij zich hebben tijdens het vissen.

Hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij Sportvisserij Nederland verlenen een bijzondere schriftelijke toestemming om te vissen: de VISpas. De VISpas is een plastic kaartje met formaat creditcard.

Bij de VISpas hoort een Lijst van Viswateren. Met een VISpas mag gevist worden in alle wateren die in de Lijst van Viswateren staan vermeld. De VISpas staat op naam. De houder moet de VISpas bij zich hebben tijdens het vissen.


Wilt u overzichtelijk zien welke bevoegdheden de eigenaar van de grond onder het water (eigenaar viswater) heeft en hoe hij kan omgaan met het visrecht? Download dan dit schema visrechten, afkomstig uit de Adviesnota beleid waterbeheer - visstandbeheer. Waar in dat schema wordt gesproken over een vergunning, wordt een schriftelijke toestemming bedoeld.