Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Reactie Hoogheemraadschap van Rijnland op Visplan

23 Oktober 2012 hebben we vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland officieel reactie gehad op het Eindconcept van het Visplan. De reactie is positief en onderschijft het belang en de goede samenwerking van het Hoogheemraadschap met de visrechthebbende.

De beoordeling vanuit Rijland van het visplan leidt tot opmerkingen en aanbevelingen die strekken tot verbetering van het visplan en van belang zijn voor de medewerking van Rijnland met de maatregelen in het visplan [a]; opmerkingen van belang zijn voor de instemming van Rijnland [b] of aanbevelingen die voorwaardelijk zijn voor de instemming van Rijnland [c]. Rijnland heeft in haar beoordeling bij de punten [a] en [b] enkele verbeterpunten voorgeschreven.  Er zijn geen aanbevelinge gedaan die voorwaardelijk zijn voor instemming van het Visplan.

Naast de voorgenomen maatregelen die wij in het Visplan hebben omschreven hebben wij als VBC ook een aantal aanbevelingen richting Rijnland gedaan op het gebied van visstandbeheer. Hierop is tevens door het Hoogheemtraadschap gereageerd.

13 december 2012 staat het volgende VBC overleg gepland en zal de beoordeling vanuit Rijland worden besproken. 

Eindconcept Visplan VBC Rijnland

Na anderhalf jaar hard werken is het eindconcept van het Visplan VBC Rijnland gereed. 26 Juni 2012 zal tijdens de plenaire vergadering van de VBC het eerste conept worden vastgesteld. We hopen deze avond dan ook feestelijk te kunnen afsluiten. De VBC leden kunnen zich tot vrijdag 15 juni aanmelden voor deze bijeenkomst via hoorweg@sportvisserijnederland.nl of 030-6058442. De vergaderstukken zijn reeds per post en mail verstuurd. Mocht u de stukken niet ontvangen hebben of geinteresserd zijn dan kunt u de vergaderstukken hier downloaden:

VBC excursie 2012

26 april 2012 is VBC Rijnland op haar jaarlijkse excursie geweest. Doel van de excursie is een project of water te bezoeken in het VBC gebied waar we gezamenlijk belang hebben. Dit jaar stonden de Westeinderplassen op het programma. Sportvisserij Nederland is hier in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met een onderzoek naar het migratiegedrag van de Europese meerval. Voor het onderzoek zullen 150 meervallen worden voorzien van zenders, zodat ze individudeel herkenbaar zijn en we de migratiebewegingen van de vissen kunnen volgen. Voor het vangen van de meervallen is de plaatselijke beroepsvisser T. Rekelhof ingehuurd. Het onderzoek zal doorlopen tot december 2013.  

 

Aansluitend aan de excursie heeft de VBC na het nuttigen van een lunch vergaderd (7de VBC overleg). De concept notulen zullen tijdens het volgende VBC overleg worden besproken. 

KRW Visstandbemonsetring 2011/2012

Een goede visstand maakt onderdeel uit van de ecologische doelstelling voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hiertoe moet voor de verschillende Rijnlandse wateren bekend zijn wat de kwaliteit van de visstand is. Inzicht in de visstand is niet alleen van belang voor de waterbeheerder, maar ook voor de visrechthebbenden en de beheerders van de wateren.

In 2006 en 2007 zijn verschillende gebieden in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel eurytope soorten (soorten die in staat zijn zich aan te kunnen passen een brede waaier van condities) worden aangetroffen. Biomassa’s variëren van 10 tot 264 kg/ha. In de grotere wateren domineert met name de brasem.

De resultaten worden gebruikt voor verdere beleidsontwikkeling om waar nodig te komen tot een verbetering van de visstand.

Meer informatie over de visstand in Rijnland kunt u lezen op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland.


Droogte in Rijnland

De aanhoudende droogte in Nederland kan voor problemen gaan zorgen voor o.a. waterkeringen, scheepvaart, landbouw, de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en de visserij. Hoogheemraadschap Rijnland volgt de consequenties van de aanhoudende droogte op de voet in Rijnlands gebied. Op de website van het Hoogheemraadschap staat het laatste nieuws en de wekelijkse monitoringsgegevens.

Ook voor de visserij en de vis kan de aanhoudende droogte gevolgen hebben. Door te weinig doorspoeling en zoute kwel zal het zoutgehalte van het oppervlaktewater toenemen. Daarnaast kan het waterpeil als gevolg door maatregelen vanuit het Hoogheemraadschap dalen waardoor watertemperaturen zullen toenemen. Deze gevolgen kunnen uiteindelijk gaan leiden tot vissterfte.   

Hoogheemtraadschap Rijnland heeft belanghebbende partijen opgeroepen deel te nemen in een 'Denktank'. Dit is een wekelijks overleg met de afgevaardigde van belanghebbende partijen, opgesplitst in de groepen Landbouw en Natuur, waarin de problematiek van de aanhoudende droogte en eventuele maatregelen en gevolgen zullen worden besproken. Het doel van de 'Denktank' is het meedenken (niet beslissen) over maatregelen die Rijnland zou kunnen nemen de komende weken en nadenken over welke maatregelen wij als sector zelf overwegen te nemen. VBC Rijnland zal de belangen van de visserij vertegenwoordigen in de 'Denktank natuur'. Met goedkeuring van de federaties en de beroepsvisserij neemt de secretaris van VBC Rijnland deel aan deze overleggen.

Het laatste nieuws en informatie zal op deze website worden vermeld.