Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Vallei en Veluwe

Welkom op de website van VBC Vallei & Veluwe.

De visstandbeheercommissie (VBC) Vallei en Veluwe is opgericht op 22 december 2016 en is ontstaan na de fusie van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem tot Waterschap Vallei en Veluwe. Het convenant is getekend door de visrechthebbenden (hengelsportverenigingen en de hengelsportfederaties MidWest-Nederland en Oost-Nederland) en de waterbeheerder, Waterschap Vallei en Veluwe. 

De visrechthebbenden en de waterbeheerder in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe streven naar een integrale en concrete aanpak van het visstandsbeheer in dit gebied. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij het Rijksbeleid, zoals verwoord in het Beleidsbesluit Binnenvisserij (Ministerie van LNV, 1999) en bij de Adviesnota beleid waterbeheer - visstandsbeheer (Unie van Waterschappen, 2006).

Werkwijze visstandbeheercommissie.

Binnen de commissie vindt overleg, afstemming en coördinatie plaats met betrekking tot visstandbeheer en visserij. In de commissie zitten vier VBC-leden. Twee namens het waterschap, één namens de federatie MidWest-Nederland  en één namens de federatie Oost-Nederland.

Samenstelling visstandbeheercommissie

De partijen die lid zijn van de VBC zijn: hengelsportfederatie MidWest-Nederland, hengelsportfederatie Oost-Nederland, hsv Amersfoort, hsv De Snoekbaars, hsv Barneveld, hsv Flevo, hsv Hilversum, hsv De Hoge Hoek, hsv Hoop Op Geluk, hsv Lunteren, hsv Ons Genoegen, hsv Ons Plezier, hsv Renswoude, hsv De Rietvoorn, hsv De Voorn, hsv De Zwarte Schapen, hsv De Snoek Harderwijk, hsv OKO Oosterwolde en Oldebroek, hsv Poepenkolk, hsv Helpt elkander Hattem, hsv Voorst en Waterschap Vallei & Veluwe. Klik hier voor de adressenlijst.

Terugkoppeling visstandbeheercommisssie

Wettelijk heeft de VBC geen bevoegdheden. Er vindt dus geen verandering plaats in de bevoegdheden van de hengelsportverenigingen. De besluiten die genomen zijn in de VBC zullen altijd teruggekoppeld worden naar de deelnemende partijen. Dit zal via de website gebeuren. Op de website komen verslagen van de vergaderingen, besluiten en overige ontwikkelde producten te staan.

Visplannen

De Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland geven het advies dat alle huurders van viswateren een visplan moeten opstellen. Een Visplan is een document waarin het huidige en voorgenomen visserijbeheer is beschreven. Het visserijbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om de visserij (sport- en beroepsvisserij) in een omschreven beheergebied naar de visserijdoelstellingen voor dat gebied te optimaliseren.
De visrechthebbenden laten in het Visplan zien welk beheer gevoerd gaat worden, hoe de visserij zal gaan plaatsvinden en dat dit duurzaam en verantwoord is. Van iedere visrechthebbende wordt verwacht dat daaraan via de VBC wordt bijgedragen. Het Waterschap Vallei & Veluwe heeft het in de Keur zo geregeld dat iedereen die individueel een viswater huurt van de gemeente of het waterschap, verplicht een visplan moet opstellen. Ook al is het maar een onderdeel van een watergang. Deze verplichting is voor de hengelsportverenigingen niet opgenomen in de Keur maar in de huurovereenkomst.

De visstandbeheercommissie stelt een algemeen visplan op. Op lokaal niveau zal de commissie een advies uitbrengen. De hengelsportverenigingingen kunnen lokale zaken toevoegen aan het visplan. De niet aangesloten hengelsportverenigingen en andere visrechthebbende zullen zelf hun plan moeten opstellen.