Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

3e vergadering werkcomitÚ (30-01-2014)

Tijdens de 3e vergadering van het werkcomitÚ is gesproken over de toetsing van het visplan door het waterschap. Verder is gesproken over de nieuwe ronde KRW-maatregelen en over werkprogramma 2014. Het verslag van de 3e vergadering van het werkcomitÚ is te vinden in het tabblad 'verslagen'. Verder zijn daar de notities van de landelijke organisaties voor sport- en beroepsvisserij te vinden voor de nieuwe ronde KRW-maatregelen.


2e plenaire vergadering (18-11-2013)

Tijdens de 2e plenaire vergadering is het Visplan Rivierenland gepresenteerd en aangeboden aan het waterschap. Het Visplan bestaat uit twee delen en is te vinden onder het kopje 'visplan' in de linker menubalk.


2e vergadering werkcomitÚ (16-9-2013)

Het verslag van de tweede vergadering van het werkcomitÚ  op 16 september 2013 is beschikbaar.


1e vergadering werkcomitÚ (25-6-2013)

Op 25 juni 2013 is de eerste vergadering van het werkcomitÚ gehouden in Tiel. Besproken zijn de problemen die de sportvissers en beroepsvissers ervaren. Verder is gesproken over het op te stellen visplan. De planning is dat in september al een concept-visplan wordt besproken. De volgende vergadering van het werkcomitÚ is op 16 september.


1e Plenaire vergadering (11-4-2013)

Op 11 april 2013 is de eerste plenaire vergadering geweest van de VBC Rivierenland. Tijdens deze vergadering is Jos van Maanen aangesteld als (onafhankelijk) voorzitter van de VBC. Als secretaris is aangesteld Jan Kamman, hij zal deze functie vervullen tot dat het visplan gereed is.

Tijdens de vergadering is een start gemaakt met het visplan Rivierenland, nadere info over het visplan is te vinden  onder het kopje 'visplan' in de linker menubalk.

Verder is de bemensing van het werkcomitÚ geregeld. In het werkcomitÚ nemen twee beroepsvissers zitting en vertegenwoordigers van alle overkoepelende hengelsportorganisaties.


Visstandbeheercommissie (VBC) Rivierenland opgericht.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is op donderdag 13 december 2012 door de ondertekening van het convenant, de Visstandbeheercommissie (VBC) Rivierenland opgericht. Deze VBC is een samenwerkings- en overlegplatform waarin de sportvisserij, de beroepsvisserij en Waterschap Rivierenland vertegenwoordigd zijn.

Taken VBC Rivierenland
Een eerste taak voor de VBC Rivierenland is het opstellen van een visplan. Een visplan is een document dat door visrechthebbenden in een gebied wordt opgesteld. In het plan leggen de vissers die daar visrecht hebben het huidige en voorgenomen visserijbeheer vast. Verder wordt vastgelegd wat de verschillende partijen gaan doen om een duurzame visstand te bewerkstelligen. De beroeps- en sportvissers laten in het plan bijvoorbeeld zien hoe ze op een duurzame en verantwoorde manier in het gebied zullen gaan vissen. Het waterschap toetst vervolgens of het visplan aan de doelstellingen van onder andere de Kaderrichtlijn Water voldoet.

In totaal zijn naast Waterschap Rivierenland vier beroepsvissers en tien koepelorganisaties van hengelsportverenigingen lid van de VBC Rivierenland. De voltallige VBC zal een keer per jaar bij elkaar komen. Voor het overleg over het opstellen van het visplan en de meer praktische gang van zaken wordt een werkcomitÚ samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leden van de VBC. In januari wordt duidelijk wie in het werkcomitÚ zitting neemt. Voor de VBC en het werkcomitÚ wordt een onafhankelijke voorzitter aangesteld.