Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Hoe werkt een VBC?

Samenstelling

In de praktijk bestaat een VBC meestal uit vertegenwoordigers van sportvisserij, beroepsvisserij, waterschap of Rijkswaterstaat, en organisaties voor beheer van (natuur)terrein.
Iedere partij neemt deel vanuit de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De rechten en plichten van visrechthebbenden (beroeps- en sportvissers) die voortvloeien uit de Visserijwet, blijven onverkort bestaan.

De eerste verantwoordelijkheid voor het instellen en functioneren van een VBC ligt bij de visrechthebbenden in het gebied. Zijn er veel visrechthebbenden, dan kan het nodig zijn om één VBC-lid meerdere visrechthebbenden te laten vertegenwoordigen. De omvang van de VBC dient op slagvaardig functioneren gericht te zijn.

Het is de bedoeling ook andere belanghebbenden bij de binnenvisserij, zoals toestemming- en machtiginghouders, bij de VBC te betrekken.

Samenstelling, doelen en werkwijze worden vrijwel altijd geregeld via afspraken in een samenwerkingsovereenkomst (convenant).

Doelen

Een VBC heeft meestal meerdere doelen. Kernwoorden zijn: overleggen, afstemmen, informeren, coördineren en adviseren over beheer van visserij en visstand.

De VBC speelt een belangrijke rol bij het voorbereiden, toetsen en uitvoeren van een visplan.
De beroeps- en sportvissers (de visrechthebbenden) binnen de VBC stellen het visplan vast. Daarin staat beschreven hoe de visserij en het beheer daarvan worden uitgevoerd. Voorbeelden van concrete activiteiten die in het visplan kunnen staan: onderzoek (inventarisaties, monitoring), afstemming van regelgeving, vangstregistraties, controle op grond van de Visserijwet, het inbrengen van kennis van buiten de visserijsector.
De wensen van de visrechthebbenden worden naast de doelen van de waterbeheerder gelegd. De waterbeheerder toetst of het voorgenomen beheer past bij de doelen vanuit het waterbeheer. Na goedkeuring van het visplan door de waterbeheerder, kan er conform het visplan gevist worden.

Daarnaast kan de VBC ook actief zijn als platform voor overleg over beleid, visies, onderzoek en adviezen die van belang zijn voor vis en visserij.

Een goed functionerende VBC geeft ook informatie aan de eigen achterban van sport- en beroepsvissers over het te voeren beheer en over haar werkzaamheden.

Het convenant

De spelregels voor de samenwerking binnen de VBC worden vastgelegd in een convenant. Iedere partij in een VBC ondertekent dit. Daarmee verplichten alle partijen zich in te spannen om de gezamenlijke doelen te realiseren.
De inhoud van het convenant bestaat meestal uit de volgende onderwerpen:

  • een beschrijving van het werkgebied,
  • de doelstellingen,
  • de samenstelling van de VBC,
  • de rolverdeling binnen de VBC,
  • de werkwijze,
  • de omgang met meningsverschillen,
  • de bekostiging van de VBC-activiteiten.

Door ondertekening van het convenant doen partijen geen afstand van hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.