Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Visplannen en visserijbeheer

Een visplan is een document waarin het huidige en het voorgenomen visserijbeheer staat beschreven. Het gaat om het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen ter beheer van de sport- en beroepsvisserij in een omschreven gebied.
De beroeps- en sportvissers (de visrechthebbenden) laten in het visplan zien hoe ze op een duurzame en verantwoorde manier in het gebied zullen gaan vissen.

In de praktijk kunnen visplannen van verschillende gebieden behoorlijk van elkaar verschillen. Een polder is qua visserij en beheer geheel anders dan een rivier, een afgesloten deltawater is anders dan een groot scheepvaartkanaal. Er zijn gebieden waarin sport- en beroepsvisserij plaatsvinden, met veel visrechthebbenden, en gebieden met bijvoorbeeld alleen sportvisserij en een klein aantal visrechthebbenden.
Het opstellen en uitvoeren van een visplan is daarom maatwerk per gebied.

Voordelen van een visplan

Het opstellen en uitvoeren van visplannen biedt verschillende voordelen.

  1. Informatie die voor het visserijbeheer belangrijk is, wordt gezamenlijk verzameld, geordend en gepresenteerd.
  2. Er wordt gewerkt in samenhangende beheergebieden, ook als de visrechtsituatie sterk verkaveld is.
  3. Het doen en laten van de visrechthebbenden wordt onderling transparant.
  4. Er wordt zichtbaar gemaakt dat de visserij duurzaam en maatschappelijk verantwoord plaatsvindt.
  5. Er worden doelmatige beheermaatregelen voorbereid en uitgevoerd, passend bij de feitelijke situatie in het beheergebied, met mogelijkheden voor maatwerk.
  6. Er komt zicht op maatregelen en activiteiten die de mogelijkheden voor vis en visser verbeteren; deze worden vervolgens onderbouwd en uitgevoerd.
  7. Vrijwillige en professionele menskracht en middelen kunnen efficiŰnt worden ingezet.

Visplannen worden vaak door overheden verplicht gesteld; toch is een visplan in de eerste plaats bedoeld om de mogelijkheden voor de visserij te verbeteren. Iedere visrechthebbende kan in overleg de gewenste doelen en maatregelen in het visplan (laten) opnemen. Een goed visplan levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de belangenbehartiging voor de sport- en beroepsvisserij.

Rol van VBC's

De VBC is bij uitstek het platform om het visplan voor te bereiden en vorm te geven. Met als inzet het bereiken van overeenstemming en consensus tussen belanghebbenden over de doelen, de maatregelen en de uitvoering ervan. Hoe de VBC dit proces doorloopt, is (meestal) vastgelegd in het VBC-convenant, waarin de werkwijze staat beschreven.

Het visplan is een plan van de gezamenlijke visrechthebbenden (en evt. houders schriftelijke toestemming). De inbreng en informatie vanuit alle visrechthebbenden is hiervoor noodzakelijk. Vanuit de VBC wordt dit geco÷rdineerd.

De VBC stelt meestal niet zelf het concept-visplan vast; dat is een zaak van de gezamenlijke visrechthebbenden. Het visplan kan meestal pas definitief worden vastgesteld na toetsing van de voorgenomen maatregelen, voor zover deze maatregelen een relatie hebben met het water- en natuurbeheer.

De rol van de VBC is in de eerste plaats het gedegen voorbereiden van een visplan: informatie verzamelen en structureren, wensen/streefbeelden in kaart brengen, gewenste beheermaatregelen formuleren en de uitvoering volgen, evalueren en zo nodig voorstellen voor aanpassing van het visplan doen.
In de VBC worden ook afspraken gemaakt over bijv. de omvang van het beheergebied: welke wateren vallen wel of juist niet onder het visplan.