Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Inhoud van een visplan

Visplan is een groeidocument

Het opstellen van visplannen vindt pas sinds kort plaats. In de praktijk zal nog veel ervaring moeten worden opgedaan. De eerste generatie visplannen zal daarom vooral als ‘groeidocument’ moeten worden opgesteld.

De eerste generatie visplannen moet bovendien worden opgesteld in een periode waarin het water- en natuurbeheer in het kader van KRW en Natura2000 nog nadere invulling moeten krijgen. Dit geldt ook voor maatregelen op het gebied van het Nationaal Aalherstelplan. Ook met de afstemming van het visserijbeheer op deze doelen is nog geen ervaring opgedaan. Ook daarom is een eerste visplan vooral een groeidocument.

Gezien deze situatie is het belangrijk dat de VBC-partijen de lat voor zichzelf niet te hoog leggen bij het maken van een visplan. Een eerste begin zijn een duidelijke beschrijving van de huidige visserij en het huidige beheer, plus de afspraken over concrete acties in de komende periode. Daarna pas komen de volgende stappen.

Het kan gebeuren dat één of meer visrechthebbenden verder willen gaan en bijvoorbeeld nieuwe beheermaatregelen willen gaan uitvoeren. Hiervoor bestaat geen belemmering.
Wel zal het nodig zijn in de VBC een minimale invulling van het eerste visplan af te spreken. Het bijdragen daaraan is verplicht voor alle visrechthebbenden. En vervolgens geldt: méér mag, minder niet.

Thema's in een visplan

De belangrijkste randvoorwaarden voor de visserij zijn: (juridische) toestemming om de visserij te beoefenen; toegankelijke, bereikbare en bevisbare wateren; een duurzame visstand, als afspiegeling van een ecologisch gezond en zo natuurlijk mogelijk milieu, met daarbij passende visserijmogelijkheden.
In het visplan worden de wensen, doelen en maatregelen opgenomen om de visserij voor deze onderwerpen zo goed mogelijk in te richten en uit te voeren. Het vertrekpunt hiervoor is de actuele situatie.

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in een visplan?

  1. Een hoofdthema zijn visuitzettingen en visonttrekkingen: welke vissoorten, in welke hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten, op welke locaties, door welke visrechthebbende en met inachtneming van welke bijzondere voorwaarden?
  2. Een ander hoofdthema is de uitvoering van de visserij: wie vist waar, wanneer, waarmee? Dit betreft zowel de huidige als gewenste situatie. Het visplan geeft aan welke beheermaatregelen visrechthebbenden willen gaan nemen om de visserij te verbeteren. Vanzelfsprekend binnen de door de wet gestelde regels, zoals geoorloofde vistuigen, minimummaten, gesloten tijden. Dit geldt voor zowel de sportvisserij als de beroepsvisserij.
  3. Naast de visserij en het visserijbeheer zullen ook onderwerpen zoals toegankelijkheid, bereikbaarheid en bevisbaarheid van wateren aan de orde komen. Dit is vooral voor de sportvisserij belangrijk. Soms is dit onderwerp al op een andere manier in een visie, rapport of knelpuntenkaart verwerkt. In het visplan kan daar dan naar worden verwezen.
  4. Daarnaast worden in het visplan afspraken vastgelegd over onderzoek naar en monitoring van de visstand, registratie van vangst en onttrekking, controle en handhaving.
  5. Ook wordt de evaluatie beschreven. Aan de hand van de evaluaties kan het visplan zo nodig worden bijgesteld.

De op deze wijze vastgelegde afspraken zijn bepalend voor hoe alle visserij-activiteiten in het VBC-gebied dienen plaats te vinden.

De genoemde onderwerpen zijn ook de belangrijkste onderwerpen in de opgestelde “Sjabloon voor visplannen”.