Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Het opstellen van een visplan

Plan van aanpak

Geadviseerd wordt per VBC een beknopt Plan van Aanpak te maken voor het opstellen van een visplan. Zon plan zal meestal niet meer hoeven te zijn dan een lijst met afspraken, de planning (wie/wat/wanneer) en het beoogde resultaat: welk niveau van het visplan - als groeidocument - is in een redelijke termijn te bereiken?

Voor alle Staatswateren zijn er inmiddels per 1 januari 2011 visplannen beschikbaar. Deze eerste generatie visplannen bevatten een beschrijving van de huidige situatie; ofwel een soort foto van de huidige visserij en beheeractiviteiten.

In deze eerste generatie visplannen moet ook worden aangegeven met welke activiteiten en maatregelen in de volgende periode de uitbouw van dit visplan gestalte zal krijgen. Wanneer meer informatie beschikbaar is, kan het visplan verder worden gevuld en uitgevoerd.

Kennis delen

Belangrijk is ook dat de VBCs hun ervaringen met het opstellen van en de inhoud van visplannen met elkaar gaan delen. Dankzij onderlinge uitwisseling behoeft niet overal het wiel te worden uitgevonden. Dit geldt vooral de VBCs die in vergelijkbare beheergebieden werkzaam zijn.

Deze website kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

Groeiproces

In de opgestelde sjabloon voor het visplan is rekening gehouden met een groeiproces. Geadviseerd wordt de inhoudsopgave van de sjabloon in de aangegeven volgorde te doorlopen. In de tijd gezien groeit het visplan mee tot een volwaardig plan.
Het is aan de leden van de VBC om de minimale vulling per onderwerp te bepalen.

Omdat het eerste visplan een groeiplan is, verdient het aanbeveling om het visplan losbladig te maken en bijvoorbeeld in een klapper uit te brengen. Dit maakt het gemakkelijk om aanpassingen en aanvullingen snel door te voeren.

Bijstellen visplan

Voor een visplan geldt een looptijd van een afgesproken bepaalde tijd. Het plan wordt periodiek gevalueerd en zonodig bijgesteld. Bijvoorbeeld als er nieuwe informatie over het viswater, de visstand of de vangsten beschikbaar komt.
Een jaarlijkse evaluatie van de visserijmethoden en de vangsten door de verschillende partijen is relevant, maar dit hoeft niet altijd te leiden tot bijstelling van het visplan.

Bijstelling van het visplan kan ook plaatsvinden als een van de visrechthebbenden tussentijds een beheermaatregel of visserijactiviteit wil gaan uitvoeren. Dan wordt alleen zijn deel van het visplan bijgesteld (en zo nodig getoetst). Vanzelfsprekend vindt over zon voornemen wel VBC-overleg plaats en kan de VBC zijn visie daarop geven.

Prioriteiten binnen het VBC-gebied

Het is in de praktijk niet zinvol aparte visplannen op te stellen voor individuele, gesoleerde wateren. Aanbevolen wordt n visplan per VBC op te stellen. Naar behoefte kunnen waterlichamen, stroomgebieden of geografische deelgebieden wel apart worden uitgewerkt in het visplan. Dit geldt met name voor VBCs voor waterschapsgebieden. De aparte uitwerking per waterlichaam of deelgebied gebeurt dan op zogenaamde factsheets. Het visplan bestaat in zon geval uit twee delen; een algemeen deel waarbij themagewijs de onderwerpen voor het hele VBC-gebied besproken worden en een gebeidsspecifiek deel, waarin per water op een factsheet alle onderwerpen kort en bondig aan de orde komen.

In het Plan van Aanpak kan de VBC vaststellen welke gebieden of wateren het eerst worden aangepakt. Hierbij kunnen ook, bijvoorbeeld op initiatief van de waterbeheerder, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura2000 worden meegewogen.

Een richtlijn voor de rangschikking in volgorde van belangrijkheid:

  1. KRW-waterlichamen die eveneens Natura 2000-gebied zijn;
  2. gebieden/wateren die f KRW-waterlichaam f Natura 2000-gebied zijn;
  3. stelsel van viswateren (beheereenheid) met meerdere visrechthebbenden;
  4. optie, ter keuze van de visrechthebbende: stelsel van viswateren met n visrechthebbende resp. gesoleerde wateren met n visrechthebbende.

Kort en bondig

Het advies is visplannen kort en bondig te houden, met een sterke nadruk op de uitvoering.

Voor bestaand beleid, gebiedsbeschrijvingen, visrechtsituatie, visstandonderzoeken en dergelijke kan worden verwezen naar bestaande rapporten, digitale informatie of (visstandbeheer)plannen. Dergelijke informatie kan eventueel in bijlagen bij het visplan worden opgenomen.

Veel gebiedsinformatie is te vinden in plannen en rapporten die voor de uitvoering van de KRW zijn opgesteld.